Общи Търговски Условия

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ /ОУ/ НА „ЕКСКОМ“ ЕООД


ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ GDPR
Потвърждавайки Вие се съгласявате да събираме и използваме вашата информация, както и да изпращаме реклами на посоченият от вас e-mail.

I. Общи положения

Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон от „ЕКСКОМ” ЕООД, с ЕИК 115875496, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Южна Индустриална Зона, ул. Братя Бъкстон № 134.


II. Сключване на договор

1. Настоящите общи условия се прилагат към всяка оферта или всяка продажба, сключена от „ЕКСКОМ” ЕООД. Всички наши доставки се извършват съгласно настоящите Общи условия за продажба и доставка.

2. За всяко изменение или отклонение на настоящите ОУ е необходимо писменото ни съгласие с оглед тяхната действителност и важат само за конкретния случай. Настоящите Общи условия дерогират противоречащи им общи условия за покупка на купувача.

3. С предаването на фактурата от Продавача на Купувача или негов представител на ръка, по пощата, по имейл, чрез куриери или по друг начин, Купувачът декларира, че е запознат и приема безусловно и изцяло настоящите общи условия.


III. Цени

1. Цената на Стоката или услугата се вписва във фактурата, издадена от Продавача и/или стокова разписка и/или друг документ, изготвени от Продавача.

2. Всички транспортни разходи за доставка на стоките са за сметка на Купувача.

3. Евентуално предоставени отстъпки или намаления важат само за съответната доставка, а не и за последващи поръчки или доставки.


IV. Плащане и неустойки 

1. Задълженията по издадените от „ЕКСКОМ” ООД фактури са платими по банков път или в брой след издаване на фактурата.

2. В случай на отложено плащане, това се посочва изрично във фактурата, като се посочва и срока, в който трябва да се извърши плащането.

3. При забава в плащанията, се дължи неустойка за забава в размер на 0,1% на ден от стойността на дължимата сума, но не повече от 10% от стойността й.

4. При наличие на задължения по няколко фактури, „ЕКСКОМ” ЕООД има право въпреки посоченото от Купувача основание за плащане, да приспадне най-напред неговите по-стари задължения. При наличие на забава в плащанията по фактури, чиито падеж за плащане е настъпил, Продавачът има право да откаже последващи заявки на Купувача преди пълното изплащане на предходните доставки.


V. Срок на доставка и приемане

1. Купувачът декларира, че получателя на стоката е негов представител и потвърждава действията на представителя по получаване на стоката, в случай, че получател на стоката не е самият Купувач.

2. Срокът за извършване на доставката от Продавача е до 10 дни от сключване на договора, освен ако не е уговорен писмено друг срок за доставка.

3. При неизпълнение на задължения от общите условия от страна на Купувача, срокът за доставка спира да тече – до изпълнение на съответното задължение.

4. Ако поради форсмажорни обстоятелства – стачки,природни бедствия,война или други събития, за които „ЕКСКОМ” ЕООД няма вина, настъпи временно възпрепятстване на доставката, то тогава срокът за доставка се удължава с периода, през който трае събитието. Ако поради горепосочените причини или в резултат щети, за които Продавачът няма вина, доставката временно е невъзможна, задължението за доставка отпада.

5. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или ако не е уговорен срок за доставката в 3 (три) дневен срок след изпращане от Продавача на покана, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок или да остави на склад непотърсената стока, като разходите в последния случай са за сметка на Купувача. 6. Доставката се извършва франко склад на Продавача, освен ако писмено не е уговорено друго.

7. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача. Ако по искане на Купувача стоката бъде експедирана или изпратена до неговото седалище, то рискът преминава в Купувача, щом пратката бъде предадена на лицето, извършващо транспорта. Ако експедирането се забави по желание на Купувача, рискът преминава в него при обявяване на готовност за експедиция.

8. Ако Купувачът се откаже от доставката, след сключването на договора, Купувачът дължи 10 % от дължимото възнаграждение като неустойка. 9. За всяка отделна доставка „ЕКСКОМ” ЕООД издава стокова разписка или приемо- предавателен протокол, която съпровожда стоката, описана във фактурата и която клиентът подписва при получаване на доставката. С подписа си върху стоковата разписка или приемо – предавателния протокол, клиентът дава съгласието си относно количествата и качеството на стоките описани в нея. Приемането на стоката се счита за извършено с подписването на съответната стокова разписка, приемо-предавателен протокол или фактура.

10. При поръчки, които се състоят от няколко частични доставки, неизпълнението, закъснялото или неточното изпълнение на една от тях, не влияе на останалите доставки от поръчката. Частични доставки са допустими.


VI. Запазване на собствеността, рекламации

1. Всички стоки, продадени и доставени от Продавача, остават собственост на Продавача до пълното и окончателно изплащане на цената.

2. „ЕКСКОМ” ЕООД има право да изиска обратно доставените стоки, в случай че купувачът просрочи изпълнението на паричните задължения по договора. Длъжникът поема транспортните разходи.

3. Клиентът няма право да залага стоките, нито да обезпечава с тях свои задължения докато не е заплатил тяхната стойност.

4. Срокът за рекламация при доставка на стока с недостатъци или поради доставка на очевидно друга стока, различна от поръчаната е до 3 дни от получаването на стоката. Рекламацията трябва да се извърши в писмен вид. В противен случай се счита, че Купувачът е приел стоката по вид и количество съгласно уговореното.

5. Възражения и рекламации не се приемат, ако стоката е била увредена поради неправилно товарене, транспорт, разтоварване от купувача или неспазване на инструкциите за съхранение.

6.Ако по време на експлоатация дадена стока прояви дефекти, предвидени като гаранционни,то потребителят се задължава да върне дефектираната стока обратно в окомплектовката с която я е получил от Доставчика – адаптер,дистанционно управление,свързващи кабели и други аксесоари, ако има такива. Ако това е комуникационен кабел се връща цялото количество, за което потребителят претендира, че е дефектен. В случай , че потребителят откаже и не върне количеството кабел (стока), за която претендира на Доставчика, то той е в правото си да откаже подмяната на съответния кабел (стока). Доставчикът не поема разходите, свързани с операциите по демонтажа на дефектиралата стока и монтажа на изправната. Диагностицирането на дефектиралата стока - кабел,електроника, комуникационно оборудване и др., на територията на обекта на Купувача, както и транспортирането му до местонахождението на сервиза на ЕКСКОМ, посочен от ЕКСКОМ, остават за сметка на Купувача. Подменените и върнати на ЕКСКОМ стоки - кабели, електроника, комуникационно оборудване и други , отново стават собственост на ЕКСКОМ.

7. Когато стоката е изпратена по куриер рекламации относно вида и цялостта на пратката следва да се предявяват само в присъствието на куриера, в момента на получаване на пратката или преди да сте напуснали офиса на куриера (при получаване на пратката от офис на куриера). След това имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок до 7 (СЕДЕМ) РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ, не е увредена цялоста на опаковката им и имат запазен търговски вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката, за комуникационните кабели на рола и макари – не трябва да бъде разопакована дървената опаковка или фолио и развиван съответния кабел). При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие, като потребител, сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посоченият в гаранционната карта сервиз. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката със заявената и посочена във фактурата стока ,доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката. Ако при получаването на пратката тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера - още при самото получаване на стоката. ЕКСКОМ ЕООД не приема рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера.


VII. Допълнителни разпоредби 

1. За всички неуредени в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

2. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане посредством съответните процедури или механизми за постигане на споразумения.

3. В случаите когато споразумение не може да бъде постигнато в рамките на 30 дни от датата на възникване на спора, той се решава алтернативно по един от следните начини: От компетентния за това държавен съд или от едноличен арбитър, определен от председателя на АС БТПП. Едноличният арбитър решава поставените за разглеждане пред него спорове само въз основа на писмени документи и без явяване на страните по спора. В изключителни случаи и по преценка на определения по настоящия ред арбитър, може да се насрочи открито арбитражно заседание с призоваване на страните.

4. ЕКСКОМ ЕООД запазва правото си да променя Общите условия. Промените влизат в сила в 3-дневен срокот обявяването им на официалната интернет страница на „ЕКСКОМ” ЕООД - http://www.kabeli.eu

5. Настоящите Общи условия и правила са приети от „ЕКСКОМ” ЕООД и са в сила от 7.06.2016 год.